Ratni dnevnik tete Anke 3 dio

25. rujan

U Konavlima se i dalje puca. Mještani tih sela nijesu naoružani, ali bi htjeli braniti svoj dom. Poneko ima svoju lova?ku pušku i to je sve. Po no?i su se uklju?ili i brodovi pa ga?aju topovima. Nema mrtvih ni ranjenih. Danas smo organizirali Crveni križ, koji ?e djelovati u Župi.

26. rujan

Puca se sve ja?e. Ve? postaje opasno na kraju Konavala. Danas iseljavaju sela: Plo?ice, Vodova?a i Mikuli?i. O stanju na našem podru?ju radio Dubrovnik izvještava 24 sata. No?as je i Dubrovnik zamra?en. I pored toga održava se koncert u crkvi Male Bra?e. Pokušali su desant u luku Molunat, ali su odbijeni. Puca se sa brodova, a ba?eno je i nekoliko bombi.

27. rujan

Dogovoreno je primirje sa komandom u Kumburu. Izvršen je desant na Velu Luku, ali se ne ratuje. Danas trebaju do?i promatra?i Europske Zajednice.

29. rujan

Malo se smirilo, pa Krizni štab poziva gra?ane da se iz hotela vrate u svoja sela da bi se normalizirao život.

30. rujan

Jutros oko osam sati Župu je nadlijetao avion, a ni po no?i nije bilo mirno. Pucalo se s Ivanice, ba?ena je jedna svijetle?a raketa i ?ule su se dvije detonacije. Pucalo se na Postranje ali nema štete. Smjenjeno je vrhovništvo Vojno-pomorske oblasti Boka, a novi su obe?ali osvojiti teritorij do Dupca i pripojiti ga Crnoj gori, gdje je mobilizacija. Ovo slušamo na radiju.

01. listopad

Jutros u 6,30 sati po?ela je jaka paljba iz pravca Ivanice. Zvoni telefon i Adela, moja rodica iz Grada pla?e i strahuje da ?e sve uništiti. Odmah smo se obukli, jer smo još bili u krevetu, probudili k?er Anitu, a pucalo je sve ja?e. Dakle PO?EO JE RAT I U NAÅ EM KRAJU. Anita je uzela svoju ve? pripremljenu bursu s najnužnijim potrepštinama i pošla u sklonište. Pero je prenosio sve vrijednije knjige i aparate u Nikolinu sobu. Cijeli dan je bez prestanka pucalo iz topova i minobaca?a i sa Ivanice i u Konavlima. Nestalo je struje, jer je ošte?eno postrojenje u Komolcu. Zvala je Maristella, a kasnije i Nikola. Oni su poslali apel TV centrima u Italiji za pomo? da se zaustavi rat i bombardiranje Dubrovnika. Popodne puca i topovnja?a s mora, a ve?inom ga?aju Kupare i Plat. Ošte?ena je crkva Gospe u Platu, Hidrocentrala tako?er, te zapaljena šuma. Nadlije?u avioni u niskom letu. Jezivo je. Mi smo se smjestili u Nikolinu sobu u prizemlje, te smo presjedili cijelu no? sa Madom, Stjepom, Nikšom i Lukom, a spavali smo naizmjeni?no. Ve? su mnogi iz susjedstva pošli u Grad.

02. listopad

Jutros je Pero zaklju?io da nam je sigurnije u Zavrelju, jer minobaca?ima pucaju, kako je on zaklju?io, sa “Vidovog groblja”, a to se nalazi koso poviše Zavrelja prema Platu. On misli da ?e lako pogoditi Trgovište.Mi smo pošli s autom u Zavrelje, a naši nisu htjeli. Oko 10 sati preko Dominkova su preletjele tri granate jedna za drugom i zaista pogodile. Jedna u staklenik Pera Marojice, druga na magistralu ispred naše ku?e, a tre?a u Dubravu. U selu odjednom nigdje nikoga. ku?e sve ?vrsto zatvorene. Sjeli smo u auto i vratili se doma. Popucala su nam sva stakla na stakleniku i na ku?i s isto?ne strane uklju?uju?i i stakla na ulaznim vratima. Sre?om imamo skure. Razbijena su dva auta, koja su bila parkirana u blizini, te sva stakla na ku?i Antuna Grbi?a. Dio te granate je oštetio i krov naše ku?e, odnosno popucalo je desetak kupa. Popodne je malo utišalo, pa smo legli i ?uli da neobi?no mnogo auta prolazi prema Gradu. Sele se Konavljani, jer se tamo i dalje puca, a neprijatelj brzo napreduje. Malo smo se prepali pa smo i mi pošli u Aca i Suzi u Lapad. Made je s Lukom preselila u hotel “Argosi” na Babinom kuku, gdje su joj ve? bili roditelji. Bilo nam je jako teško ostaviti ku?u, ali pošli smo, Pero pla?u?i. Voze?i se prema Gradu vidjeli smo da gori poviše Brgata, puca se, pogo?ena je pumpa Dubac, ku?a Dane Lovri?a je na rupe, jer je granata pala ispred ku?e na magistralu. Pogo?ena je i ambulanta. U Suzi smo se oprali, naspavali i odmorili, iako ni Grad nema ni struje ni vode. Kod njih je tu no? bilo 11 osoba. Oni su nas svih srda?no primili.

NASTAVLJA SE

 

Comments are closed.