Pogibija heroja Miljenka Bratoša VII dio

Dr.sc. JAKÅ A RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOÅ A

2. Zapisnik Okružnog suda u Dubrovniku o ispitivanju svjedoka Ninoslava Serti?a, od 27. listopada 1991. godine

             U svojstvu pripadnika rezervnog sastava MUP-a PU Dubrovnik ja sam pripadnik jedinice koja je sa položaja došla u grad Dubrovnik sa zadatkom da kontrolira odre?eni dio Plo?a. Dana 25. listopada ove godine ja sam od svog zapovjednika, a zajedno sa Džemalom Å kobalj dobio zadatak, a prema rasporedu stražarskih mjesta, imaju?i pri tom u vidu vojnu proceduru i zakone koji vladaju u ratnim uvjetima, kao i policijski sat koji je na snazi u gradu Dubrovniku, da kontroliramo odnosno vršimo kontrolu prometa na putu Petra Krešimira IV., na križanju puteva u pravcu izlaska na JTC i u pravcu hotela „Belvedere“. Naš zadatak, o kojemu ja se sada ne bi mogao detaljno izjašnjavati zbog ratnih prilika i vojne tajne, je bio da vra?amo sva vozila koja bi se putem Petra Krešimira IV. kretala u navedenim pravcima a to radi sigurnosti ovog dijela grada Dubrovnika. I ja i Džemal Å kobalj bili smo naoružani s tim što sam ja imao ma?arski kalašnjikov a Džemal Å kobalj sa puškomitraljezom cal. 7,62, s tim što smo imali i radio – stanicu da bi bili stalno u kontaktu sa svojim predpostavljenim radi svih konzultacija. Naša smjena na odnosnom stražarskom mjestu je bila od 20,00 do 24,00 sata a koliko je meni poznato u gradu Dubrovniku odnosnog dana policijski sat je nastupao sa samim sumrakom.

            Negdje iza 21,00 sat mi smo u kratkom razdoblju vršili kontrolu tri osobna vozila, a radilo se o vozilima marke „Golf“, marke „Renault 5“ i „Zastava 850“. Po dogovorenoj proceduri kontrole tih vozila je vršena na na?in da bi ja ta vozila skrenuo na jedno proširenje koje se nalazilo sa lijeve strane puta Petra Krešimira IV. dok bi Džemal Å kobalj stajao sa strane vrše?i kontrolu puta, i imaju?i nadzor nadamnom prilikom vršenja kontrole vozila. Nakon što sam izvršio kontrolu i voza?a i putnika u automobilu marke „Golf“ ja sam pristupio kontroli dokumenata i automobila u onom osobnom automobilu marke „Renault 5“, a tada sam ?uo, odnosno vidio da mi Džemal Å kobalj dava znak rukom da iz pravca vatrogasaca nailazi još jedno vozilo. Napominjem da je tada ve? bio mrak i da su se vozila kretala bez svjetala zbog zamra?enja.

Na uobi?ajen na?in ja sam tom vozilu dao znak rukom da skrene na ono proširenje s lijeve strane puta a vidio sam da i Džemal voza?u tog vozila rukom dava znak da skrene i zaustavi se na proširenju s lijeve strane puta. Koliko se ja sad mogu sjetiti ja sam se tada nalazio na asfaltnom kolniku onog puta na dijelu na kojemu je bila iscrtana horizontalna signalizacija u obliku onih bjelih strjelica koje su ozna?avale obavezan smjer kretanja voza?a. Ono nailaze?e vozilo išlo je primjerenom brzinom u danim uvjetima, odnosno polako, i ja sam zbog toga imao dojam da ?e se to vozilo na naše znakove zaustaviti i postupati u skladu sa našim uputama i signalizacijom koje smo ja i Džemal vršili rukama da vozilo skrene na ono proširenje.

Me?utim, odjetnom to vozilo se po?elo naglo ubrzano kretati, tj.voza? tog vozila je naglo dao gas prema naprijed. Ja sam odmah po?eo vikati i to više puta „Stoj, stani“ a ujedno sam mahao i rukama davaju?i znak voza?u tog vozila da se zaustavi. Siguran sam da je voza? tog vozila mogao primjetiti i mene i Džemala jer je prošao mimo mene na udaljenosti od niti jednog metra. U tom trenutku ja sam se nalazio na kolni?koj traci na kojoj se nalazila horizontalna signalizacija u obliku bijele strjelice koja je pokazivala obavezan smjer kretanja vozila u pravcu hotela „Belvedere“ s tim što sam se nalazio u blizini središnje linije i one bjele strjelice, dok se Džemal nalazio na istoj kolni?koj traci ali uz desni rub te trake u blizini one zaštitne željezne ograde, može se re?i nasuprot meni. Kada je ono vozilo prošlo mimo nas na prije opisan na?in ja sam ?uo rafal a tada se ono vozilo nalazilo na samom križanju tj. na onom mjestu gdje se jedan kolni?ki odvaja u pravcu JTC, a drugi u pravcu hotela „Belvedere“, potr?ao sam prema vozilu, auto se zaustavilo, ali je bilo pod punim gasom a ja sam otvorio naglo vrata voza?a spreman na eventualni otpor voza?a. Upalila su se svjetla od vozila u autu i to ona unutrašnja svjetla koja se pale otvaranjem vrata, i tada sam ugledao jednu mušku osobu obu?enu u maskirno odjelo. Ta osoba je imala desnu ruku u blizini onog sjedišta za suvoza?a na kojemu se nalazila automatska sa?marica „Šat – gan“. Ta osoba mi je rekla: „Ja sam Miljenko Bratoš, sekretar Sekretarijata narodne obrane op?ine Dubrovnik“.

Odmah zatim ja sam radio vezom obavijestio svog predpostavljenog i dobio sam instrukciju da se isti odmah prebaci u MC Dubrovnik i ja i oni voza?i koji su bili zaustavljeni na onom proširenju ovu osobu u onaj žuti „Golf“  koji ga je nakon toga prebacio u bolnicu. Radilo se o „Golfu“ koji je bio na onom proširenju sa lijeve strane kojim je upravljao neki Baro sa Brgata i nad kojim „Golfom“ smo mi ve? bili izvršili kontrolu. Prije toga, da bi onaj „Golf“ povrije?enog mogao odvesti u MC Dubrovnik bilo je neophodno pomaknuti vozilo u kojem se nalazila osoba koja se meni predstavila kao Miljenko Bratoš pa smo mi to vozilo pomakli na ono proširenje, a ja sam tada vidio da se ona automatska sa?marica nalazi izme?u prednjeg sjedišta sa cijevi uperenom u pravcu vrata od suvoza?a.

Kada se voza? onog „Golfa“ po imenu Baro vratio iz bolnice on je nama predao pištolj marke „Zastava“ duga devetka i rekao da je taj pištolj zatekao u svom automobilu i da je najvjerovatnije pripadao onoj povrije?enoj osobi koju je vozio u bolnicu. Taj pištolj smo onda stavili u blizini one automatske sa?marice tj. u vozilo one osobe koja mi se predstavila kao Miljenko Bratoš a radilo se o vozilu marke „Golf“ bijele boje. Nakon toga ja sam nastavio sa vršenjem kontrole onog automobila marke „Renault 5“.

            Kategori?ki tvrdim da ja ni Džemal Å kobalj odnosnog dana nismo uop?e konzumirali alkohol jer to ni ina?e ne ?inimo a pogotovo u ovakvim prilikama.

            Na poseban upit svjedok iskazuje:

            Siguran sam da je voza? onog bijelog „Golfa“ koji mi se predstavio kao Miljenko Bratoš vidio da mu ja i Džemal davamo one znakove da zaustavi vozilo i skrene na ono proširenje sa lijeve strane puta jer smo i njegovo vozilo zaustavili na uobi?ajeni na?in tj. ja bih dijelom iskora?io ispred vozila davaju?i znakove voza?u što da radi.

To je sve što mogu da izjavim.

NASTAVLJA SE

Comments are closed.