Pogibija heroja Miljenka Bratoša VI dio

Dr.sc. JAKÅ A RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOÅ A 

Ulica Miljenka Bratoša

Na inicijativu brojnih braniteljskih udruga, a kao simboli?ni znak zahvale za sve što je u?inio za obranu juga Hrvatske, Gradsko vije?e Dubrovnika je 29. sije?nja 2008. donijelo odluku da se dio dotadašnjeg Å etališta kralja Zvonimira u Lapadu preimenuje u Ulicu Miljenka Bratoša. Razlog zašto je izabrana baš ta ulica je što je Bratoš tu stanovao, išao u Pomorsku školu, a u blizini je bilo i Zapovjedništvo obrane Dubrovnika.

Zapisnik o ispitivanju: 

 

1. Zapisnik Okružnog suda u Dubrovniku o ispitivanju okrivljenog Džemal Å kobalja, od 27. listopada 1991. godine

Okrivljeniku se priop?ava zbog ?ega se okrivljuje i koji osnovi sumnje stoje protiv njega, da nije dužan iznijeti svoju obranu niti odgovarati na postavljena pitanja, te da ima pravo uzeti branitelja koji može prisustvovati njegovom ispitivanju.

Razumio sam zašto se okrivljujem i koji osnovi sumnje stoje protiv mene. Želim iznijeti svoju obranu i odgovarati na postavljena pitanja a za sada se odri?em prava na branitelje, te izjavljujem:

            Ja sam pripadnik rezervnog sastava MUP-a PU Dubrovnik, a nalazim se u jedinici koja je sa položaja došla u grad Dubrovnik i dobila zadatak da vrši kontrolu dijela Plo?a. Od svog zapovjednika dana 25. listopada ove godine, zajedno sa Ninoslavom Serti? dobio sam zadatak da budem na stražarskom mjestu na putu Petra Krešimira IV., a na križanju puteva u pravcu izlaska na JTC i u pravcu hotela „Belvedere“ i to u periodu od 19,00 do 24,00 sata. Naš zadatak je bio da vršimo kontrolu vozila koja bi eventualno prolazila navedenim putem, a nare?eno nam je da se ni jedno vozilo ne može propustiti bez da se prethodno izvrši kontrola osoba i dokumenata bez obzira da se u vozilu nalaze civilne osobe ili pripadnici oružanih snaga RH ili pripadnici PU Dubrovnik. Ja sam bio naoružan sa puškomitraljezom cal. 7,62 a Ninoslav Serti? sa automatskom puškom tj. ma?arskim kalašnjikovim. Prema instrukcijama koje smo dobili policijski sat u gradu Dubrovniku a poglavito na odnosnom dijelu Plo?e je nastupao ?im se smra?i.

            Vrše?i navedeni zadatak ja sam se sa svojim naoružanjem nalazio uz zaštitnu željeznu ogradu tj. na samom desnom rubu kolnika kojim se promet odvija u pravcu hotela „Belvedere“ i gdje se na asfaltnoj podlozi nalazila ona strjelica bijele boje koja je kao horizontalna oznaka ozna?avala obavezan pravac kretanja. Ninoslav se nalazio nasuprot meni sa zadatkom da zaustavlja nailaze?a vozila i vrši prije navedenu kontrolu, a napominjem da je moj zadatak bio da ga štitim. Negdje iza 21,00 sat Ninoslav je vršio kontrolu zaustavljenih vozila koja se nalazila na onom proširenju s lijeve strane ceste, a koliko se ja sada sje?am radilo se o vozilima marke „Golf“, „Renault 5“ i „Zastava 8520“. Ponovno napominjem da dok je Ninoslav vršio kontrolu tih vozila a tada sam primjetio da iz pravca vatrogasaca nailazi jedno vozilo ?ini mi se ugašenih svjetala. O tome sam obavijestio Ninoslava i rekao mu da zaustavi to nailaze?e vozilo, a on je onda izašao na kolnik s onog proširenja kre?u?i se prema tom nailaze?em vozilu, došao skoro do sredine kolnika, podigao ruku u zrak, i s tom rukom po?eo davati znakove voza?u tog vozila da se zaustavi i skrene u pravcu tog proširenja sa lijeve strane. Primjetio sam da je voza? tog vozila po?eo ko?iti a ja sam mu po?eo prilaziti s njegove desne strane i dalje motre?i na ona zaustavljena vozila nad kojima je Ninoslav vršio kontrolu. ?im sa se ja po?eo približavati tom vozilu, voza? tog vozila je naglo dao gas i krenuo naprijed. Ninoslav je po?eo vikati „Stoj, stoj“ i mahati rukama a i ja sam tako?er po?eo vikati „Stoj, stoj“ i rukama po?eo davati znak da se zaustavi. I pored datih upozorenja voza? onog automobila je kretao naprijed pa sam ja u skladu sa ovlaštenjima i zadatkom kojega sam imao opalio jedan kratki rafal u pravcu stražnjeg dijela tog automobila. Kako se radilo o kratkom rafalu ?ini mi se da sam ispalio pet ili šest metaka. Nakon što sam ja ispalio kratki rafal, auto je naglo stalo, ?ini mi se da je voza? zako?io. Vidio sam da je Ninoslav potr?ao prema tom vozilu, a ja sam i dalje ostao na mjestu sa kojega sam pucao vrše?i zaštitu Ninoslava zbog preostalih ljudi i vozila.

            Na poseban upit okrivljeni iskazuje:

            Ja rijetko kada u životu konzumiram alkohol, a alkohol uop?e nisam konzumirao odnosnog dana. Ja ne bi sada želio govoriti o tome što sam ja proživio sve na frontu u posljednih dvadesetak dana, ali za sebe tvrdim da sam ja u potpunosti zadržao svoju psihi?ku stabilnost i ponovno isti?em da sam kriti?ne zgode postupao u skladu sa dobivenim zadatkom.

            To bi bilo sve što što bi za sada imao iznijeti u svoju obranu.

 

Comments are closed.