Pogibija heroja Miljenka Bratoša III dio

Dr.sc. JAKÅ A RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOÅ A

Nadzorni punkt

            Žele?i provjeriti situaciju na isto?nom rubu grada koji je postao nova linija obrane, posebice miniranost prometnih objekata ka Žarkovici i Bosanci, koje su obavili mineri Odreda naoružanih brodova “Dubrovnik” koji je tada još spadao pod Sekretarijat za narodnu obranu op?ine Dubrovnik, te položaje koje je trebala držati njegova postrojba Centra za obavješ?ivanje, Miljenko Bratoš se oko 21 sat 25. listopada autom zaputio putem Petra Krešimira IV., iz smjera Starog grada ka naselju Zlatni potok. Tom prilikom je prvo obišao kontrolni punkt na Orkanskim visovima koji su držali pripadnici postrojbe osiguranja Centra za obavješ?ivanje, nakon ?ega je nastavio vožnju ka Zlatnom potoku.

Kako je put Petra Krešimira IV. postao prva vatrena tj. obrambena linija, zapovjednik obrane isto?nog dijela grada je odredio da se na dijelu tog puta, gdje po?inje odvojak za Jadransku magistralu, postavi policijski kontrolni punkt za nadzor cestovnog prometa. Policajcima na punktu je zapovje?eno da postupaju sukladno Pravilniku službe oružanih snaga ex JNA, koji je trenutno bio na snazi i u hrvatskim oružanim snagama. Iz tog Pravilnika su primjenjivana pravila o stražarskom mjestu i službi, kao i o ponašanju vojnika na stražarskom mjestu, a koji je predvi?ao i uporabu oružja u slu?aju potrebe. Navodno je i sami Bratoš izdao usmenu zapovijed da svaka osoba koja bude dolazila sa okupiranog teritorija bude uhi?ena. Ukoliko to ne bude mogu?e, da se otvori vatra, bez obzira na posljedice. Isto je vrijedilo za osobe koje su prilazile liniji obrane iz smjera slobodnog teritorija Dubrovnika, a nije ovlaštena tu se nalaziti, da se uhite, a ako pokušaju pre?i kontrolni punkt a da se ne zaustave, da se na njih puca.

            U trenutku dok se Bratoš vozilom približavao punktu na njemu su stražarsku službu vršili pri?uvni policajci Džemal Å kobalj i Ninoslav Serti?. Obojica dragovoljci koji su u sastav MUP-a ušli u prvim danima agresije, i do tada bili angažirani na obrani Župe dubrova?ke. Upravo su vršili kontrolu vozila koja su ve? zaustavili kada su zamijetili da im se približava Bratoševo vozilo, te su mu dali znakove rukom da se zaustavi i skrene na parkiralište gdje su ve? bila tri vozila. Iako je malo usporio Bratoš se nije zaustavio, ve? se provezao kroz punkt, izme?u policajaca, i nastavio u smjeru „Belvedera“. Tada je Džemal Å kobalj po zadnjem vjetrobranskom staklu njegovog automobila ispalio kratki rafal iz puškomitraljeza, nakon ?ega je vozilo stalo. Policajcima koji su otvorili vrata auta teško ranjeni Bratoš se predstavio, nakon ?ega su ga oni odmah prebacili u auto Bara Asanovi?a, jedan od zaustavljenih auta na punktu. Iako ga je Asanovi? žurno otpremio u bolnicu „Sv. Vlaho“, Bratoš je nakon pružene lije?ni?ke pomo?i ubrzo preminuo.

            Za navedeni kontrolni punkt Bratoš je, s obzirom na dužnost u strukturi obrane i ?lanstvo u Kriznom štabu, nedvojbeno znao, a iz kog razloga se nije zaustavio na punktu, ve? je produžio vožnju, nemogu?e je doznati, kao i motive nastavljanja kretanja nakon davanja znaka da se preusmjeri ka parkiralištu radi kontrole, osim ono što je rekao Bari Asanovi?u, posljednjoj osobi s kojom je razgovarao o samom tragi?nom doga?aju ?ime je njegovo svjedo?anstvo dragocjenije.

NASTAVLJA SE

Comments are closed.