Pogibija heroja Miljenka Bratoša II dio

 Dr.sc. JAKÅ A RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOÅ A

U miniranju puta za Bosanku angažirani su mineri Odreda naoružanih brodova “Dubrovnik” Mirko ?uka Alemani, Mladen ?ovi? i drugi. Osim miniranjem usjeka na Dubcu odlu?eno je da se magistrala izme?u Dubca i Dubrovnika zakr?i i konvojem kamiona, velikih kipera natovarenih kamenjem. Time bi se sprije?ilo JNA da magistralom doveze borbenu tehniku za napad na Dubrovnik. Kovoj je upu?en iz dubrova?kog naselja Orkanski visovi ka Župi. Kada se po?eo spuštati prema Dubcu uo?en je s brodova JRM-a te napadnut topovima. Projektili su dio kamiona oštetili, drugima probili gume, a voza?i su se razbježali. Ipak je cilj postignut – olupine poredane u nizu, natovarene teškim kamenim teretom, su blokirale magistralu. Naknadno su, kao dodatno osiguranje ako ih JNA pokuša ukloniti, ispod kamiona postavljene eksplozivne naprave. JNA ih nije uspjela ukloniti ve? je bila prisiljena tenkove uputiti u napad na Dubrovnik alternativnim smjerom – „popeti“ ih starim putem na Žarkovicu i Sr?.

 Nova linija obrane Dubrovnika

Do 25. listopada JNA je posve ovladala Župom ?ime se je linija bojišta pomakla na isto?ni ulaz u Dubrovnik. Hrvatske snage su nastojale organizirati obranu na periferiji grada, u selu Bosanka i na platou Sr?a (300 – 400 m nadmorske visine). Zapovjedništvo obrane op?ine Dubrovnika je poduzelo niz mjera kako bi rubna gradska naselja pripremilo za obranu. Tako je 28. listopada dalo zapovjed da se sve ku?e na prilazima grada urede i koriste za obranu. Zapovjednikom obrane isto?nog dijela grada, na potezu: naselje Orkanski visovi – hotel „Belvedere“ – predjel Orsula, imenovan je ?lan Zapovjedništvo obrane op?ine Dubrovnika Eduard ?engija koji je do tada rukovodio obranom Brgata. Me?u onima koji su tih dana posjeli obrambene položaje na rubu Grada, u ulici Put od Sr?a, bila je na i postrojba osiguranja Centra za obavješ?ivanje koja je ustrojbeno spadala pod Sekretarijat za narodnu obranu op?ine Dubrovnik, i kojom su na terenu rukovodili Rudi Butkovi? te Vido Grgurevi? i Teo Andri?.

NASTAVLJA SE

Comments are closed.