NextGEN Gallery Plugin Not found

REGISTAR – ZAÅ TO? | Rat u Gradu

REGISTAR – ZAÅ TO?

Upo sam na web stranicu registarbranitelja.com, dakle ogroman pritisak je problem, teško je upasti… Pa evo ako nekoga zanima što piše u uvodu: (ma itekako nas svih zanima!!!)

(podcrtano i obojeno je ono što mene zanima!)

1. Objavom registra skidamo teret s Vlade. Pritisak javnosti na objavu registra je velik, raste ve? duže vremena i ušli smo u bezizlaznu situaciju u kojoj jedna strana odbija a druga traži objavu registra. Priroda informacije je da bude slobodna i to se sada dogodilo. Na svim zainteresiranim stranama je da sada iz dostupnih podataka naprave najbolje što mogu. Na svima nama je da se prema ovom registru postavimo odgovorno i da se što prije po?nemo baviti našom budu?noš?u umjesto da se bavimo doga?ajima koji su bili i ostali iza nas.

2. Registar branitelja je dostupan prevelikom broju ljudi. Registar branitelja je dostupan prevelikom broju ljudi na suviše razli?itih razina pa ga stoga kao dokument više nije mogu?e pouzdano ?uvati, stoga, naša dilema nije bila da li ?e registar biti objavljen ili ne?e nego kada, a ?ak i da nismo mi objavili ovaj registar to bi u?inio netko drugi.

3. Registar ratnih veterana je javan u drugim zemljama. Unato? svemu što je re?eno od strane naše vlasti, nepobitna je ?injenica da su sli?ne baze ratnih veterana javno dostupni dokumenti. Ovo je jedan od primjera takve web stranice a koji se odnosi na ameri?ke vojnike: http://www.archives.gov/st-louis/military-personnel/public/general-public.html. Pogledajte kako te podatke i njihovu zaštitu reguliraju srodni ameri?ki zakoni. Sli?nih primjera ima mnogo i svega nekoliko minuta ispred tražilice osigurati ?e vam pristup sli?nim bazama podataka u drugim zemljama.

4. Prakti?ki sve udruge su se u nekom trenutku opredijelile za objavu registra. Iako sada postoji niz pojedinaca i udruga koje se protive objavi registra, mi malo stariji sje?amo se kako je velika ve?ina njih u nekom trenutku zagovarala objavu ovog dokumenta. Kasnije, nakon “politi?kih konzultacija” svoje su stavove stubokom promijenili. Pretražite malo internet imenima danas najglasnijih i gledajte kako su ti isti ljudi o istoj temi govorili prije nekoliko godina.

5. Javni interes je nadre?en pojedina?nom i privatnom. Ustav i zakoni koji reguliraju pitanje javnog interesa jasno definiraju situacije kada javni interes ima prednost pred zaštitom privatnosti. Smatramo kako je ovo jedna od takvih situacija.

6. Registar branitelja nije tajni dokument. Nijedan Zakon ili podzakonski dokument na koji se pozvala Vlada, Ministarstvo Obrane ili Agencija za zaštitu osobnih podataka izrijekom ne definira registar branitelja kao tajni dokument bilo koje vrste. Argument kojim se prije?i objava je tobožnja zaštita osobnih podataka unato? tome što sam Zakon o zaštiti osobnih podataka govori o slu?ajevima u kojima javni interes (koji je ovdje o?igledan) ima prednost. Na samom dokumentu nema nikavih oznaka ili upozorenja o tajnosti sadržaja, a i sam na?in na koji je dokument bio (ne)zašti?en govori o tome koliko je pažnje tome posve?eno.

7. Tko je Hrvatski branitelj? Jedan od velikih problema su i kriteriji po kojima je netko postao branitelj. Jednostavno nije prihvatljivo da se na identi?an na?in tretira Vukovarski branitelj ili policajac koji je tijekom rata obavljao svoje dužnosti u, primjerice, Istri. Svima nama mora biti jasno tko je tko.

8. Koga treba tražiti u registru? O?igledni su oni pojedinci koji su u registru evidentirani na vrlo kratko vrijeme. Mnogi su evidentirani po svega dan ili dva i to vrlo ?esto nakon završetka svih borbenih djelovanja, a kako bi iskoristili neke od povlastica koje su postojale (primjerice uvoz automobila). Branitelji iz pojedinih sredina samo na temelju braniteljskog staža imaju pravo na besplatne stanove ili druga materijalna prava. Pretražite imena politi?ara (osobito lokalnih), ?elnike braniteljskih i drugih udruga, ugledne osobe iz javnog života. Rezultati pretrage bi vas mogli iznenaditi.

9. Å to s lažnim braniteljima? Najve?i problem u borbi protiv korupcije je u tome što ona nema svjedoka budu?i da su svi u korupciju uklju?eni sudionici ujedno i zainteresirani da se o njoj nikada ne sazna. Sakrivanjem registra od javnosti sakrivaju se i dokazi svake ne?asne radnje koja se u svezi s ovim registrom dogodila. Nadamo se da ?e objava ovog registra pripomo?i u raskrinkavanju pojedinaca i grupa koje ve? godinama manipuliraju ovim registrom.

Duboko i vje?no poštuju?i one koji nisu marili za svoj život brane?i domovinu kada je to bilo potrebno, svjesni javnog interesa koji je iskazan za registar branitelja, a uzimaju?i u obzir izvjesnost da ?e on prije ili kasnije biti objavljen – odlu?ili smo ovaj registar u?initi dostupan svima. Vjerujemo da ?e iz ove internet stranice iza?i ve?e i javno dobro, a da su oni koje ?emo u postupku objave naljutiti i razotkriti to ionako zaslužili.

Ovu stranicu posve?ujemo novinarima i reporterima koji su stradali tijekom rata; Siniši Glavaševi?u, Gordanu Ledereru, Pavi Urbanu te svima onima koje smo ve? zaboravili, a nismo smjeli.

Nekoliko administrativnih napomena:

1. Ova web stranica ima ograni?eno vrijeme trajanja. Obzirom na osjetljivost informacija koje su prezentirane na ovoj web stranici, odluka je da ovaj web site bude online ograni?eno vrijeme. To vrijeme ?e biti dovoljno kratko da registar ne ostane trajan resurs na internetu, ali opet dovoljno dugo da damo vremena vlasti da organizira vlastiti registar. Kada vlast odlu?i objaviti svoj registar (pod bilo kojim uvjetima koji ?e u svojoj kona?nici omogu?iti bilo kome uvid u registar) ova web stranica ?e biti ugašena.

2. Ograni?enje u pretraživanju registra. Pretraga registra je ograni?ena na na?in da su kao rezultati pretrage dostupni samo podaci koji su u razli?itim formama ionako ve? sada javno dostupni ali nisu koncentrirani na jednom mjestu, tako da je pozitivna identifikacija mogu?a samo u kombinaciji s drugim elementima koji moraju biti poznate osobi koja pretražuje registar. Iz tog razloga treba biti oprezan sa zaklju?cima i morate biti 100% sigurni kako se rezultat odnosi upravo na osobu koju pretražujete.

3. Ovaj registar nije cjelovit. U ovom registru branitelja nalazi se više od 90% svih u ovome ?asu registriranih branitelja. Zbog iskazane brige da bi objava cjelovitog registra mogla ugroziti sigurnost pojedinih osoba, a obzirom na nepostojanje preciznog kriterija po kojem bi to bilo mogu?e utvrditi (nije baš da smo mogli nekoga pitati) iz ovog registra su izuzete sve nama poznate, a potencijalno osjetljive postrojbe.

4. Ra?unalna sigurnost Ministarstva. Ra?unalna sigurnost Ministarstva je sramotno niska i apeliramo da se što je prije mogu?e pokrenu postupci kako bi se unaprijedile sigurnonosne procedure budu?i da je pristup ovom registru bio razo?aravaju?e lagan, a sam registar je toliko loše izveden i nadamo se da nije slu?ajno to neko platio budu?i da je registar izveden na razini doma?e zada?e srednjoškolca informati?kog smjera (sram vas može biti).

Registar pruža mogu?nost za razli?ite statisti?ke obrade i ovdje su prezentirane dvije nama najzanimljivije (vjerujemo da bi se daljnjom statisti?kom obradom vrlo lagano utvrdile postrojbe u kojima se manipuliralo podacima).

Prvi graf pokazuje broj mobiliziranih vojnika na odre?eni datum. Okomica pokazuje broj vojnika koji je bio zaveden u registru na odre?eni dan, dok vodoravna linija pokazuje protek vremena. Datumi poput Bljeska ili Oluje (ali i neke druge akcije) se jasno vide. Iako se na po?etku i kraju grafa ?ini kako je brojno stanje nula, ?injenica je da postoji odre?eni broj vojnika koji se vode u registru i na te datume. Å to to to?no zna?i i kako je do toga došlo dajemo vama na prosudbu.

Drugi graf pokazuje broj mobiliziranih vojnika u odnosu na ukupni broj dana njihove mobilizacije. Primjerice, više od 5.000 ljudi je zavedeno u registar a da su pritom služili u vojsci 5 dana ili manje (preko 350 ljudi je otpušteno isti dan kada su i primljeni, a više od 1500 ljudi je u vojsci boravilo samo dva dana). Gotovo 20.000 ljudi od pola milijuna branitelja je u registru zavedeno kao da su služili 15 dana ili manje. Preko 12.200 ljudi status branitelja steklo je nakon 01.09.1995.

Comments are closed.