Packet – pripreme

Autor: Dubo Lasi?

Svima nam je 91 bila ?udna, ali nekome se ?inilo pametnim napraviti neke pripreme za “ako”. I tako je packet radio krajem ljeta 91 naglo oboga?en novim stanicama i digipiterima. 
Negdje u ljeto 91, ne sje?am se datuma, ali prve su se barikade ve? pojavile i širile, pozvani su u Zagreb izabrani tehni?ari sa odašilja?a, ali bez puno pri?e zbog ?ega. Nisam tada znao da smo za svaki slu?aj uklju?eni u obranu zemlje. U Zagrebu je onima koji nisu puno znali o packet radiju održano predavanje, a tehni?arima odašilja?a nije bilo tako teško razumjeti bit stvari. Nekoliko nas je ve? bilo dobro upu?enih u sve to, pa je i to doprinjelo da se sve lakše pokrene. Dobili smo i opremu, koju je svatko nosio na svoj objekat, tj odašilja?. 

Voze?i se automobilom putem od Zagreba do Splita, kolega Sr?an Alujevi? sa Biokova i ja ulaskom u “škakljivu zonu” strahovali smo od neke nenadane balvan zasjede, koje su ve? neko vrijeme “funkcionirale”. Teško da bismo im objasnili antenu i radio ure?aje… Ali, zahvaljuju?i i sre?i i jako dobrom poznavanju nekih sporednih puteljaka i stramputica mog kolege Sr?ana, sretno smo se provukli sa cijelom skupom i osjetljivom opremom. Odahnuli smo tek blizu Splita. I drugi su bez problema stigli ku?i i oprema je montirana prema planu.

Trebalo je i eksperimentirati zbog uklanjanja smetnji od jakog visokofrekventnog polja na Sr?u i drugim objektima, penjati se po stupovima i tražiti najbolje lokacije  antena zbog što bolje veze prema drugim stanicama, ?ak i u slu?aju da jedan ili više digipitera ispadnu iz pogona. To se kod Zadra i dogodilo kada je bio okupiran objekat RTZ-a, ali uspjeli smo na?i alternativni put, pri ?emu su i neki talijanski digipiteri korišteni ako nije išlo druga?ije.

Manja i ja?a UKV radio stanica koja je “doputovala” tijekom studenog 1991. godine. 

Comments are closed.