Category: Serija Bleiburg-II

Miro Lasić: POUKA I PORUKA BLEIBURGA IV dio

     “Uvojnica se mržnje i nasilja, koja okrvavljuje put tolikih pojedinaca i tolikih naroda, može prekinuti jedino čudom praštanja” – riječi su Svetog Oca Ivana Pavla II.

petak ožujak 18th, 2011 in Serija Bleiburg-II | Comments Off on Miro Lasić: POUKA I PORUKA BLEIBURGA IV dio

Miro Lasić: POUKA I PORUKA BLEIBURGA III dio

     Bleiburg je takva hrvatska apokalipsa i takva tragedija da je svako tematiziranje objektivno teško a istraživanje bolno. Razumljive su osjetljivosti. Bleiburški događaji su kolektivni povijesni stres hrvatskog naroda i zasigurno najteži u cjelokupnoj hrvatskoj povijesti.

srijeda ožujak 16th, 2011 in Serija Bleiburg-II | Comments Off on Miro Lasić: POUKA I PORUKA BLEIBURGA III dio

Miro Lasić: POUKA I PORUKA BLEIBURGA II dio

     Bleiburška poruka sa svetim zalogom hrvatskog stradanja na potresan i gorak način kazuje tko su nam povijesni neprijatelji. Ti su neprijatelji zato desetljećima nastojali izbrisati tu poruku i poništiti događaj od koga je ona krenula.

ponedjeljak ožujak 14th, 2011 in Serija Bleiburg-II | Comments Off on Miro Lasić: POUKA I PORUKA BLEIBURGA II dio

Miro Lasić: POUKA I PORUKA BLEIBURGA I dio

     N.B. Miro Lasić prošao je također zbijeg i bio na Bleiburškom polju.      Hrvati su bili 15. svibnja godine Gospodnje 1945. jednostavno, bez ikakva grizodušja i bez ikakve povijesne zapitanosti, u Bleiburgu i na vrbskim poljanama Austrije i Slovenije, masovno izručeni nesmiljenim i bezobzirnim krvnicima – koljačima.

subota ožujak 12th, 2011 in Serija Bleiburg-II | Comments Off on Miro Lasić: POUKA I PORUKA BLEIBURGA I dio

Don Živko Kustić: “O Bleiburgu nikad dosta !” II dio

     Ali, prava je novost Lasićeve knjige što nije nikako ideološka. Lasić ne izlaže stajališta, ne niže načela, nego iznosi zapamćenja. I u tim zapamćenjima ljudi nisu crno – bijelo raspoređeni: i među partizanima ima ljudi, čovječnosti. Ne tumači moralnu dilemu glede samoubojstva. Računa da pametni čitatelj sve rasuđuje.

utorak ožujak 8th, 2011 in Serija Bleiburg-II | Comments Off on Don Živko Kustić: “O Bleiburgu nikad dosta !” II dio

Don Živko Kustić: “O Bleiburgu nikad dosta!” I dio

Prikaz: “Glas Koncila” (07. 08. 1994.)  O  BleiBurgu  nikad  dosta      Još jedna ali nezaobilazna knjiga o bleiburškoj tragediji hrvatskoga naroda i stradanjima koja su slijedila. Kažemo da je nezaobilazna jer ne ponavlja već poznato niti samo dodaje podatke u poznatu cjelinu stavova i shvaćanja. Izvrsna je po svom pristupu možda naoko rubnim zapažanjima.

ponedjeljak ožujak 7th, 2011 in Serija Bleiburg-II | Comments Off on Don Živko Kustić: “O Bleiburgu nikad dosta!” I dio

Str.124. S L O B O D A !!!

     Po­slje­dnji da­ni ote­gli su se kao go­di­ne. Do­šao je ta­ko i 12. ožuj­ka, dan pri­je otpus­ta. Do­bio sam svo­je odi­je­lo, obu­kao se i pa­ra­di­rao po odje­lje­nju idu­ći iz so­be u so­bu i poz­dra­vlja­ju­ći se sa znan­ci­ma. Ne­gdje po­sli­je­po­dne na­šao sam se na kru­gu izme­đu svog odje­lje­nja i upra­vne zgra­de. Ugle­dao sam upra­vni­ka, pre­ko ra­me­na […]

utorak ožujak 1st, 2011 in Serija Bleiburg-II | Comments Off on Str.124. S L O B O D A !!!

Str.123. Pred izlazak.

    Već po­po­dne bio sam u knji­žni­ci gdje mi je Žon­tar (ime sam mu za­bo­ra­vio), po za­tvor­skom sta­žu već in­ven­tar, re­kao što ću ra­di­ti. Bio je to la­gan po­sao, izra­da ka­ta­lo­ga i nu­me­ri­ra­nje knji­ga. Žon­tar je bio šu­tljiv, po­vu­čen u se­be i kroz taj oklop se teš­ko bi­lo uvu­ći. Ipak smo li­je­po su­ra­đi­va­li.

petak veljača 25th, 2011 in Serija Bleiburg-II | Comments Off on Str.123. Pred izlazak.

Str.122. Još malo…

    Pro­šao je i si­je­čanj. Upra­vo sam na zi­du iz­gre­bao ka­len­dar ko­ji je za­vrša­vao 12. ožuj­ka, da­nom uoči mog izlas­ka na slo­bo­du. De­se­tak bro­je­va već je bi­lo pre­crta­no. Su­dbi­na ja­rac je htje­la da ve­lja­ča, upra­vo te 1952. go­di­ne, ima 29 da­na. Ra­de­ći taj svoj “zi­d­ni” ka­len­dar, to još ni­sam znao. Je­dnog ju­tra do­šao je po […]

nedjelja veljača 20th, 2011 in Serija Bleiburg-II | Comments Off on Str.122. Još malo…

Str.121. Posjet.

            Ne­ko­li­ko da­na ka­sni­je na vra­ti­ma će­li­je po­ja­vio se vit­ki, mla­do­li­ki ci­vil nje­go­va­nih brči­ća i pred­sta­vio se kao no­vi po­mo­ćnik upra­vni­ka. Zvao se je, ako se ne va­ram, Ha­dži­efen­dić, po stru­ci pra­vnik. Ulju­dno se za­ni­mao da li se pre­ma na­ma ko­rek­tno pos­tu­pa i da li ima­mo pri­tu­žbi. Na­ra­vno, ni­smo ih ima­li. Po otva­ra­nju dru­gih vra­ta […]

utorak veljača 15th, 2011 in Serija Bleiburg-II | Comments Off on Str.121. Posjet.

Str.120. “Vaspitanje”.

    Prethodnih go­di­na po­vre­me­no bi se u na­ju­žem i naj­po­vjer­lji­vi­jem kru­gu pre­pri­ča­va­la ne­ka od bri­žno ču­va­nih taj­ni o “va­spi­tnim” me­to­da­ma pri­mje­nji­va­nim u ze­ni­čkoj ro­bi­ja­šni­ci. O ono­me što su kri­le zi­di­ne “sta­kla­re” mo­glo bi se sa­ti­ma pri­ča­ti a da se mno­gi od bolj­še­vi­čkih na­či­na du­še­vnog sla­ma­nja i fi­zi­čkog uni­šta­va­nja lju­di, u ma­štom bo­le­snoj a per­fi­dnoj ver­zi­ji […]

četvrtak veljača 10th, 2011 in Serija Bleiburg-II | Comments Off on Str.120. “Vaspitanje”.

Str.119. Nagla promjena.

    Po­čeo sam sa ha­pše­njem i kon­tro­ver­znom op­tu­žbom na osno­vi ko­je sam i osu­đen. Re­kao sam da je pet mol­bi mo­je obi­telji za po­mi­lo­va­njem odbi­je­no, da sam bio uzo­ran za­tvo­re­nik. Za­vršio sam ti­me da sam pri­je tri mje­se­ca izo­li­ran u sa­mi­cu gdje je ta­ko­zva­na “va­spi­tna eki­pa”, sas­ta­vlje­na od naj­te­žih ro­bi­ja­ša, te­škim ba­ti­na­ma od me­ne iznu­đi­va­la […]

subota veljača 5th, 2011 in Serija Bleiburg-II | Comments Off on Str.119. Nagla promjena.

Str.118. Istraga?

    Uz na­po­me­nu da mu to ni­sam smio na­pra­vi­ti, Bi­lić je sa star­je­ši­nom Mir­ki­com ne­ku­da izi­šao. Ubrzo su se vra­ti­li u druš­tvu je­dnog oma­njeg, izra­zi­to mrša­vog, u stva­ri iz­gla­dnje­log za­tvo­re­ni­ka. Re­če­no mu je da će od sa­da bi­ti sa mnom u će­li­ji i da me mo­ra dan-noć nad­zi­ra­ti ka­ko opet ne bih na­pra­vio ka­kvu glu­post.

nedjelja siječanj 30th, 2011 in Serija Bleiburg-II | Comments Off on Str.118. Istraga?

Str.117. Učiniti kraj??

    Ka­da smo do­šli pred vra­ta mo­je sa­mi­ce, za­tra­žio je da mu pru­žim ru­ke već da­ni­ma ve­za­ne na le­đi­ma. Je­dva sam ih osje­ćao, bi­le su po­tpu­no utrnu­le od ra­me­na na ni­že. Sa­gnuo se i op­so­vao maj­ku ono­me tko me je ve­zao. Du­go je pe­tljao dok je uspio oslo­bo­di­ti ka­tanac i ski­nu­ti la­nac. Re­kao mi je […]

utorak siječanj 25th, 2011 in Serija Bleiburg-II | Comments Off on Str.117. Učiniti kraj??

str.116. Premlaćivanje.

     Usli­je­di­lo je de­vet uzas­to­pnih no­ći, za me­ne no­ći stra­ve. Sa­da sam bio da­no­no­ćno ve­zan, i to lan­cem s ru­ka­ma na le­đi­ma. Ve­zao me je stra­žar Vla­di­ca. La­nac je bio sa­pet ka­tan­cem. Da bi ga bo­lje za­te­gao, pri sa­pi­nja­nju mi je upi­rao ko­lje­nom u le­đa.

četvrtak siječanj 20th, 2011 in Serija Bleiburg-II | Comments Off on str.116. Premlaćivanje.